Logo
HomeHomeHomeVisaTranslationPaymentAbout_us
Hotel Search
  Link ที่น่าสนใจ

• ตรวจเช็คสภาพอากาศทั่วโลก
• ข้อมูลการทำพาสปอร์ต
• ข้อมูลสถานฑูตในประเทศไทย
• รวมลิ้งค์สายการบินทั้งใน และต่างประเทศ

ตรวจสอบเที่ยวบิน
• ตารางบินขาเข้า
• ตารางบินขาออก

 
 

 

 


วีซ่า ฝรั่งเศส   • วีซ่า ฝรั่งเศส (Visa FRANCE)
วีซ่า ฝรั่งเศส
ระยะเวลาดำเนินการ   10 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ   4800 บาท
Remark   ท่องเที่ยว 10 วันทำการ ธุรกิจ 3 วันทำการ

 

วีซ่า ฝรั่งเศส France Visa

 

 

» เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า

 

1.

แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า

2.

หนังสือเดินทาง (passport) มีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า พร้อมสำเนา(หน้าที่มีรูปถ่าย หน้าที่มีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือ หน้าที่มีการต่ออายุหนังสือเดินทาง)

3.

หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนา (ถ้ามี)

4.

รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด 3.5 x 4.5 เซ็นติเมตร จำนวน 2 ใบ(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5.

ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

6.

สำเนาใบประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท ที่ออกโดยบริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง

7.

หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม หรือหนังสือรับรองการให้ที่พัก(Attestatiom d' accueil) ตัวจริงพร้อมสำเนา

8.

หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน ตัวจริงพร้อมสำเนา

9.

หลักฐานการทำงาน หรือ การศึกษา (ภาษาอังกฤษ หรือฝรั่งเศส) อาทิ

 

- จดหมายรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน

 

- หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือจดทะเบียนธุรกิจ

 

- หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา

 

สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศส)

 

- เอกสารการลงทะเบียนเรียน

10.

- หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะเรียนในสเปน

11.

หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือหน่วยงานในประเทศฝรั่งเศส (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

12.

ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียวหรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

**หมายเหตุ ::
- ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้
- ระยะเวลาในการดำเนินการและอนุมัติวีซ่า ประมาณ 10 วัน

 

 

 
หมายเหตุ  ค่าบริการวีซ่าที่เรียกเก็บ เป็นค่าดำเนินการติดต่อประสานงานในการยื่นคำร้อง เพราะฉะนั้นในการที่สถานทูตปฏิเสธวีซ่า หรือต้องการถอนคำร้อง ทางบริษัทจะไม่คืนค่าดำเนินการ

 

1.       ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของสถานทูต และคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

2.       อัตราค่าบริการวีซ่าของแต่ละประเทศอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสถานทูต

3.       กรณีที่วีซ่าถูกปฎิเสธจากสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ผู้ยื่นคำขอจะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับสถานทูตรวมทั้งค่าบริการในการยื่นขอวีซ่า

4.       เอกสารทุกอย่างในการยื่นขอวีซ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

5.       ระยะเวลาทำการไม่รวมวันที่จัดส่งคืนเล่มจากเจ้าหน้าที่

6.       ในการยื่นเอกสารวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมตามคำขอ มิฉะนั้นอาจถูกปฎิเสธคำขอและเสียเวลาในการยื่น ท่านต้องนำเอกสารมาให้ทางบริษัท

ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่  

Ticket2Travel.,Part.Ltd

E-mail  services@ticket2travel.co.th / visa@ticket2travel.co.th

Tel*: (66)02-721-1818084-752-9003

 

     

Ticket2Travel. Ltd.Part
50/4 อ่อนนุช 66 แยก 1 เขต/แขวง ประเวศ กรุงเทพ 10250
Tel. 02-721-1818 มือถือ 084-7529003
Email : services@ticket2travel.co.th