Logo
HomeHomeHomeVisaTranslationPaymentAbout_us
Hotel Search
  Link ที่น่าสนใจ

• ตรวจเช็คสภาพอากาศทั่วโลก
• ข้อมูลการทำพาสปอร์ต
• ข้อมูลสถานฑูตในประเทศไทย
• รวมลิ้งค์สายการบินทั้งใน และต่างประเทศ

ตรวจสอบเที่ยวบิน
• ตารางบินขาเข้า
• ตารางบินขาออก

 
 

 

 

การชำระเงิน


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิคเก็ตทูทราเวล

  • ชำระที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิคเก็ตทูทราเวล
  • โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร
  • โอนเงินผ่าน ATM ของธนาคาร

 

หเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณา Fax ใบโอนเงิน (Pay-in) มาที่ 0-2721-1818 หรือ อีเมลล์ services@ticket2travel.co.th

กรณีต้องการ ใบเสร็จรับเงินหรือ Invoice กรุณา ส่งรายละเอียดแนบมาด้วย

ธนาคาร ไทยพาณิชย์
สาขา ซีคอนสแควร์
เลขที่บัญชี 164-217671-8
ชื่อบัญชี นางสาววรกิตติยา กลางประพันธ์
ประเภท ออมทรัพย์
SWIFT CODE SICOTHBK

ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา ซีคอนสแควส์
เลขที่บัญชี 095-2-66906-2
ชื่อบัญชี นางสาววรกิตติยา  กลางประพันธ์
ประเภท ออมทรัพย์
SWIFT CODE KASITHBK
 
 
 

Ticket2Travel. Ltd.Part
50/4 อ่อนนุช 66 แยก 1 เขต/แขวง ประเวศ กรุงเทพ 10250
Tel. 02-721-1818 มือถือ 084-7529003
Email : services@ticket2travel.co.th