Logo
HomeHomeHomeVisaTranslationPaymentAbout_us
Hotel Search
  Link ที่น่าสนใจ

• ตรวจเช็คสภาพอากาศทั่วโลก
• ข้อมูลการทำพาสปอร์ต
• ข้อมูลสถานฑูตในประเทศไทย
• รวมลิ้งค์สายการบินทั้งใน และต่างประเทศ

ตรวจสอบเที่ยวบิน
• ตารางบินขาเข้า
• ตารางบินขาออก

 
 

 

 


วีซ่า ออสเตรเลีย   • วีซ่า ออสเตรเลีย (Visa AUSTRALIA)
วีซ่า ออสเตรเลีย
ระยะเวลาดำเนินการ   7-10 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ   5500
Remark   

วีซ่าออสเตรเลีย Visa AUSTRALIA

ในการยื่นคำร้องขอวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าที่ต้องการขอ เช่น ประเภทท่องเที่ยว, เยี่ยมญาติ, นักเรียน หรือในฐานะคู่รัก ตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าทั่วไป เช่น

 1. หนังสือเดินทาง
 2. รูปถ่าย (ขนาดขึ้นอยู่กับแต่ละสถานทูต)
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. หลักฐานการทำงาน
 6. สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
 7. ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด
 8. หลักฐานการเงินและหรือหลักฐานเพื่อใช้อ้างอิงฐานะทางการเงิน
 9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส
 10. ผู้ใหญ่อายุเกิน 70 ปี จะต้องมีใบรับรองแพทย์ และใบประกันสุขภาพ (จาก บริษัทประกันภัย)
 11. ใบจองตั๋วเครื่องบิน, ใบจองโรงแรม
 12. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (กรณีเดินทางเพื่อธุรกิจ)
 13. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ทางบริษัทต้องขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ

 • ระยะเวลาที่ต้องการพำนัก
 • กำหนดระยะเวลาที่ต้องการจะเดินทางไปและกลับโดยระบุวัน เดือน ปี ที่แน่นอน
 • จุดประสงค์ของการเดินทางเช่น เยี่ยมญาติ เยี่ยมคู่รัก ได้รับคำเชิญจากให้ไปเที่ยวจากคู่รัก ต้องการจะไปดูบ้านเมืองของคู่รักก่อนที่จะทำพิธีแต่งงาน เยี่ยมบุตร บิดา มารดา
 • ประเภทของวีซ่าที่ท่านต้องการขอ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทางของท่าน


หมายเหตุ  ค่าบริการวีซ่าที่เรียกเก็บ เป็นค่าดำเนินการติดต่อประสานงานในการยื่นคำร้อง เพราะฉะนั้นในการที่สถานทูตปฏิเสธวีซ่า หรือต้องการถอนคำร้อง ทางบริษัทจะไม่คืนค่าดำเนินการ

 1. ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของสถานทูต และคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ
 2. อัตราค่าบริการวีซ่าของแต่ละประเทศอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสถานทูต
 3. กรณีที่วีซ่าถูกปฎิเสธจากสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ผู้ยื่นคำขอจะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับสถานทูตรวมทั้งค่าบริการในการยื่นขอวีซ่า
 4. เอกสารทุกอย่างในการยื่นขอวีซ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
 5. ระยะเวลาทำการไม่รวมวันที่จัดส่งคืนเล่มจากเจ้าหน้าที่
 6. ในการยื่นเอกสารวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมตามคำขอ มิฉะนั้นอาจถูกปฎิเสธคำขอและเสียเวลาในการยื่น ท่านต้องนำเอกสารมาให้ทางบริษัท

ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่
Ticket2Travel.,Part.Ltd
E-mail  services@ticket2travel.co.th / visa@ticket2travel.co.th

Tel*: (66)02-721-1818  / 084-752-9003

     

Ticket2Travel. Ltd.Part
50/4 อ่อนนุช 66 แยก 1 เขต/แขวง ประเวศ กรุงเทพ 10250
Tel. 02-721-1818 มือถือ 084-7529003
Email : services@ticket2travel.co.th