Logo
HomeHomeHomeVisaTranslationPaymentAbout_us
Hotel Search
  Link ที่น่าสนใจ

• ตรวจเช็คสภาพอากาศทั่วโลก
• ข้อมูลการทำพาสปอร์ต
• ข้อมูลสถานฑูตในประเทศไทย
• รวมลิ้งค์สายการบินทั้งใน และต่างประเทศ

ตรวจสอบเที่ยวบิน
• ตารางบินขาเข้า
• ตารางบินขาออก

 
 

 

 


วีซ่า ญี่ปุ่น   • วีซ่า ญี่ปุ่น (Visa JAPAN)
วีซ่า ญี่ปุ่น
ระยะเวลาดำเนินการ   5 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ   2700
Remark   

วีซ่าญี่ปุ่น Japan Visa

 

» เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจประเทศญี่ปุ่น

 

1.

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า

2.

หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนและไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย

3.

รูปถ่ายสี 1 ใบ ขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นด้านหลังสีอ่อน ไม่มีการแต่งรูป และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

4.

ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1ชุด

5.

หลักฐานการทำงาน

 

- จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ

 

- หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

 

- จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

6.

ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุล หลังจากเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล, ใบสำคัญการสมรส, ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1ชุด

7.

สมุดบัญชีเงินฝาก (ของผู้ยื่นคำร้องหรือของผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนา 1ชุด(ยกเว้นสำหรับผู้ยื่นที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือมหาวิทยาลัยเป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไปและสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการทำงานไม่ต้องยื่นสมุด บัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย)( เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว )

8.

หนังสือเชิญ/ตอบรับจากบริษัทหรือหน่วยงานใน ประเทศญี่ปุ่น ระบุวัตถุประสงค์ในการเชิญ/ตอบรับ และระยะเวลาในการติดต่อธุรกิจ โดยละเอียด (เฉพาะวีซ่าติดต่อธุรกิจ)

9.

แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า

 

**สำหรับการขอวีซ่าแบบ Short Term Repeater สำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเคยพำนักที่ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน และมีความประสงค์ที่จะไปพำนักที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งต่อไปไม่เกิน 15 วัน ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากหนังสือเดินทาง ใช้เอกสารเฉพาะข้อ 1, 2, 3, 5 และ 9 แต่ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ประกอบอาชีพหรือปลดเกษียณ ให้ใช้สมุดบัญชีเงินฝากพร้อมสำเนา แทนหนังสือรับรองการทำงาน

 

**ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปเพื่องานราชการ และพำนักระยะสั้นภายใน 90 วัน ไม่ต้องยื่นขอวีซ่า

 

** หมายเหตุ : บุคคลที่ตรงกับคุณสมบัติ ต่อไปนี้ ทางบริษัทสามารถยื่นแทนให้ได้
1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นหรือผู้ ทุพพลภาพ
2. ผู้ที่เดินทางด้วยวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจเท่านั้น
3. ผู้ที่เคยได้รับวีซ่าและเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมาแล้วภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ออกจากญี่ปุ่นครั้งล่าสุด (ตรวจสอบได้จาก หนังสือเดินทางเท่านั้น ) ระยะเวลาในการดำเนินการ 3 วันทำการ

 

 

 

 
หมายเหตุ  ค่าบริการวีซ่าที่เรียกเก็บ เป็นค่าดำเนินการติดต่อประสานงานในการยื่นคำร้อง เพราะฉะนั้นในการที่สถานทูตปฏิเสธวีซ่า หรือต้องการถอนคำร้อง ทางบริษัทจะไม่คืนค่าดำเนินการ

1.       ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของสถานทูต และคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

2.       อัตราค่าบริการวีซ่าของแต่ละประเทศอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสถานทูต

3.       กรณีที่วีซ่าถูกปฎิเสธจากสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ผู้ยื่นคำขอจะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับสถานทูตรวมทั้งค่าบริการในการยื่นขอวีซ่า

4.       เอกสารทุกอย่างในการยื่นขอวีซ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

5.       ระยะเวลาทำการไม่รวมวันที่จัดส่งคืนเล่มจากเจ้าหน้าที่

6.       ในการยื่นเอกสารวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมตามคำขอ มิฉะนั้นอาจถูกปฎิเสธคำขอและเสียเวลาในการยื่น ท่านต้องนำเอกสารมาให้ทางบริษัท

ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่  

Ticket2Travel.,Part.Ltd

E-mail  services@ticket2travel.co.th / visa@ticket2travel.co.th  

Tel*: (66)02-721-1818084-752-9003

 

     

Ticket2Travel. Ltd.Part
50/4 อ่อนนุช 66 แยก 1 เขต/แขวง ประเวศ กรุงเทพ 10250
Tel. 02-721-1818 มือถือ 084-7529003
Email : services@ticket2travel.co.th