Logo
HomeHomeHomeVisaTranslationPaymentAbout_us
Hotel Search
  Link ที่น่าสนใจ

• ตรวจเช็คสภาพอากาศทั่วโลก
• ข้อมูลการทำพาสปอร์ต
• ข้อมูลสถานฑูตในประเทศไทย
• รวมลิ้งค์สายการบินทั้งใน และต่างประเทศ

ตรวจสอบเที่ยวบิน
• ตารางบินขาเข้า
• ตารางบินขาออก

 
 

 

 


วีซ่า ไต้หวัน   • วีซ่า ไต้หวัน (Visa TAIWAN)
วีซ่า ไต้หวัน
ระยะเวลาดำเนินการ   1-3 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ   2700 บาท
Remark   ** ด่วน 1 วันเพิ่ม 850 บาท

                                                                              

1. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมหนังสือเดินทาง เล่มเก่า (ถ้ามี)

2. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

3. หลักฐานการทำงาน
- สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า
- สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ
- สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

4. หลักฐานการเงินที่พอเพียงกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- หลักฐานการเงินจากธนาคาร หรือสมุดเงินฝากแสดงบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป
- ในกรณีที่หลักฐานการเงินไม่เพียงพอ สามารถยื่นหลักฐานการเป็นเจ้าของทรัพย์สินอื่นๆ หรือ เอกสารการชำระภาษีประกอบการพิจารณา

5. หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาทะเบียนบ้าน
8. หลักฐานการจองโรงแรม (สำหรับผู้ยื่นวีซ่าท่องเที่ยว)
9. โปรแกรมท่องเที่ยวในไต้หวัน

เอกสารเพิ่มเติม แยกตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง ท่องเที่ยว

เยี่ยมญาติหรือ จะไปพักกับญาติ
- สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง ใบถิ่นที่อยู่(ARC)หรือ บัตรพำนักถาวร(PR)ของญาติในไต้หวัน
- สำเนาทะเบียนบ้านที่คัดจาก สำนักงานทะเบียนราษฎร์ในไต้หวัน ที่ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน

ธุรกิจ
- จดหมายชี้แจงรายละเอียดการไปประกอบธุรกิจใน ฐานะตัวแทนของบริษัทหรือ ผู้ประกอบการ
- จดหมายเชิญจากไต้หวัน
- เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น การติดต่อธุรกิจ, L/C ใบเสร็จชำระค่าสินค้า ฯลฯ

ประชุมหรือร่วมงานนิทรรศการ
- รายละเอียดการประชุม นิทรรศการ

หมายเหตุ
- ผู้ยื่นขอวีซ่ามีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา มารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองพร้อมหลักฐานแสดงความเกี่ยวข้อง
- ผู้ยื่นขอวีซ่าที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต้องแสดงหลักฐานการเงิน และหลักฐานการทำงาน

* ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง สามารถยื่นแทนได้


หมายเหตุ  ค่าบริการวีซ่าที่เรียกเก็บ เป็นค่าดำเนินการติดต่อประสานงานในการยื่นคำร้อง เพราะฉะนั้นในการที่สถานทูตปฏิเสธวีซ่า หรือต้องการถอนคำร้อง ทางบริษัทจะไม่คืนค่าดำเนินการ

1.       ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของสถานทูต และคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ

2.       อัตราค่าบริการวีซ่าของแต่ละประเทศอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสถานทูต

3.       กรณีที่วีซ่าถูกปฎิเสธจากสถานทูตไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ผู้ยื่นคำขอจะต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้กับสถานทูตรวมทั้งค่าบริการในการยื่นขอวีซ่า

4.       เอกสารทุกอย่างในการยื่นขอวีซ่าต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

5.       ระยะเวลาทำการไม่รวมวันที่จัดส่งคืนเล่มจากเจ้าหน้าที่

6.       ในการยื่นเอกสารวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้พร้อมตามคำขอ มิฉะนั้นอาจถูกปฎิเสธคำขอและเสียเวลาในการยื่น ท่านต้องนำเอกสารมาให้ทางบริษัท

ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่  

Ticket2Travel.,Part.Ltd

E-mail  services@ticket2travel.co.th / visa@ticket2travel.co.th  

Tel*: (66)02-721-1818   084-752-9003

                                                                             

     

Ticket2Travel. Ltd.Part
50/4 อ่อนนุช 66 แยก 1 เขต/แขวง ประเวศ กรุงเทพ 10250
Tel. 02-721-1818 มือถือ 084-7529003
Email : services@ticket2travel.co.th